Informace o cookies a prohlášení o GDPR

Informace o cookies

Pomocí souborů cookies lze shromažďovat informace o tom, jak tyto webové stránky používáte. Cookies jsou malé soubory s informacemi, které se stahují na počítač, telefon či tablet uživatele. Umožňují snadněji komunikovat s webovými stránkami a poskytují informace o tom, jak návštěvníci webové stránky využívají. Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zajistit uživatelům lepší použití tohoto webu.

Souhlas s používáním cookies

Soubory cookies na vašem počítači, telefonu nebo tabletu ukládáme pouze tehdy, dáte-li nám k tomu souhlas. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek poté, co se na domovské stránce objeví vyskakovací lišta o cookies, dáváte svůj souhlas s uložením cookies na vašem počítači, telefonu nebo tabletu.

V případě, že nechcete, aby byly na vašem počítači, telefonu či tabletu ukládány soubory cookies související s používáním tohoto webu, tyto stránky opusťte. Pokud s používáním souborů cookies budete souhlasit, můžete se kdykoli později rozhodnout a cookies v nastavení svého webového prohlížeče zakázat nebo odstranit. Bez souborů cookies však nebudete mít přístup k některým funkcím.

Nastavení souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Můžete je zablokovat zaškrtnutím možnosti v nastavení prohlížeče, který zakazuje umístění všech nebo některých souborů cookies. Tato nastavení najdete v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ webového prohlížeče.

Soubory cookies jsou buď dočasné nebo trvalé a to buď soubory cookies tohoto webu nebo třetích stran, např. Google Analytics.

Dočasné cookies zajistí vaše rozpoznání v rámci návštěvy těchto webových stránek, a tak si stránky případné změny stránek nebo vaše volby pamatují. Není pak nutná autentifikace. Platnost dočasných cookies skončí zavřením webového prohlížeče nebo odhlášením ze stránek.

Trvalé cookies jsou soubory, které jsou po určitou dobu umístěny ve vašem počítači, telefonu nebo tabletu i po zavření webového prohlížeče, díky čemuž si stránky pamatují vaše preference i při opětovné návštěvě.

Veškeré informace shromážděné prostřednictvím cookies se uchovávají pouze do vypršení platnosti cookies.

Více informací o cookies, včetně informací o tom, jak cookies nastavit, spravovat a vymazat, se dozvíte na wikipedii. Pokud nesouhlasíte se sledování vaší návštěvnosti službou Google Analytics, nainstalujte se do prohlížeče potřebný doplněk.

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků OVX v souladu s GDPR

Firma OVX.cz 2003 s.r.o. prostřednictvím těchto webových stránek neshromažďuje, neukládá ani jinak nezpracovává žádné osobní údaje návštěvníků.

V případě obecného požadavku zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách osobní údaje neukládáme ani nijak nezpracováváme.

Zpracování osobních údajů zákazníků (případně potencionálních zákazníků) OVX (dále jen „Zásady”) jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje OVX zpracovává při poskytování služeb OVX a při návštěvách internetových stránek provozovaných OVX a kontaktech s potenciálními nebo současnými zákazníky.
Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho OVX tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Za „OVX” se v těchto Zásadách označuje provozovatel webhostingových a webdeveloperských služeb (dále jen „Služby“) společnost OVX.cz 2003 s.r.o., IČ: 27806138, se sídlem Gogolova 1844/36, 746 01 Opava, zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41915.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků OVX a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb OVX, zájemců o služby OVX a návštěvníků internetových stránek provozovaných OVX, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči OVX.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků OVX jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). OVX prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Předmět činnosti OVX

OVX je společnost, která svým zákazníkům nabízí hostingové a webdeveloperské služby, přičemž se jedná zejména o hostování webových stránek, hostování e-mailových schránek, provoz virtuálních serverů a vytváření a správu webových prezentací. Rozsah poskytovaných služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, OVX provede aktualizaci těchto Zásad.

OVX jako Zpracovatel

Z hlediska právního je OVX ve vztahu zpracovatele vůči zákazníkům OVX, kteří využívají hostingové a webdeveloperské služby OVX, protože data jsou ukládána na serverech OVX. OVX nezasahuje obsahově, technicky nebo právně do dat, která mají zákazníci OVX umístěny na serverech u OVX. U webdeveloperských služeb OVX má se svými zákazníky uzavřené zvláštní Zpracovatelské smlouvy a na jejich základě je oprávněna obsahově nebo technicky zasahovat do dat veřejných webových prezentací, které však neobsahují žádná data a informace osobní povahy zákazníků.

Pověřenec

OVX nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u OVX vyžadován.

Zpracování osobních údajů u OVX

Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu.
Osobní údaje OVX zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky OVX, dodavatele OVX a jiné osoby, které jsou s OVX ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou upravené v těchto zásadách.
OVX dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

Nejmenší možný rozsah zpracování

OVX zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje OVX udržuje (ve spolupráci se subjekty) co nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení

OVX klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. OVX má dostatečná organizační opatření pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. OVX také věnuje maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů.
Osobní data jsou ukládána do samostatného datového úložiště, které je zabezpečeno technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené a není možné je technicky propojit s daty jiných služeb.
OVX má osobní údaje provozovány a zpracovávány na fyzicky odděleném zařízení (nosiči dat), odděleně od veřejné sítě a přístup k němu je umožněn jen v provozovně OVX.
Servery OVX jsou provozovány v datových centrech a zabezpečeny tak, aby se předcházelo fyzickému zneužití osobních údajů.
K osobním datům má přístup (kromě výjimek uvedených v těchto Zásadách) jen pracovník OVX a to v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jeho pracovní činnosti.
OVX všechny osobní údaje uchovává ve svých informačních systémech, zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území Evropské unie. Všechny informační systémy a zálohovací média jsou umístěny či uchovávány pod přímou fyzickou kontrolou OVX a to v prostorách OVX a na zařízeních provozovaných OVX. Nevyplývá-li ze Zásad jinak, nejsou osobní údaje poskytovány ani zpřístupňovány třetím osobám.

Zálohování a obnova ze zálohy

Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohovány. V případě, že (například) dojde k poškození některých technických zařízení a tím k poškození některých osobních údajů, je OVX oprávněna obnovit všechna potřebná data ze zálohy, která jsou k tomuto určena. OVX se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů, z takto obnovených dat, vymaže (případně jinak odstraní) všechna data (osobní údaje), která tam podle těchto Zásad již nemají být dostupná.

Systém managementu bezpečnosti informací

OVX považuje za osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou je OVX schopen na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb svým zákazníkům OVX zpracovává nebo může zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto Zásadách.
Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje získává OVX od subjektů těchto údajů. OVX zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, poskytování služeb a administrativních úkonů, s nimi spojených.
OVX neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu.
Vzhledem k online komunikaci s OVX a objednávání služeb OVX není možné jednoznačně identifikovat komunikující nebo objednávající osobu a tím nelze vyloučit, že objednávky (nebo například komunikaci a předávání osobních údajů) neprovádí (neposkytuje osobní údaje) namísto zákazníka OVX někdo jiný – třetí osoba. V takovém případě třetí osoba, která komunikuje s OVX, případně objednává namísto zákazníka OVX či zastupuje zákazníka OVX a poskytuje osobních údajů tohoto zákazníka, potvrzuje, že má pověření od zákazníka k poskytnutí jeho osobních údajů.
Uvedením osobních údajů třetí osoby v zákaznické administraci OVX nejsou nijak dotčena jakákoliv práva na ochranu osobních údajů těchto třetích osob podle těchto Zásad.
Osobní údaje mohou být v evidenci používány opakovaně a to u různých služeb, případně v souvislosti s různou povahou použití (například zákaznický účet, kontakty majitele služby, kontakty správce služby, kontakty pro vyúčtování služby).
Jedná se tedy o údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.
OVX zpracovává další provozní a lokalizační údaje týkající se přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, které jsou potřebné pro vyúčtování služeb (například o datových přenosech, e-mailových služeb, obsazeném datovém prostoru a dalších službách poskytnutých ze strany OVX), případně pro řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností OVX.

Komunikace mezi OVX a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb OVX mezi OVX a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem. Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy a poskytování služeb nebo zákonných povinností či pro ochranu oprávněných zájmů OVX, ale jejich zpracování umožní OVX zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů u OVX

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu OVX nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a poskytování služeb, plnění zákonných povinností OVX a ochranu oprávněných zájmů OVX je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Následně jsou osobní údaje vymazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto Zásadách.

Doba uchovávaní informací o zákaznících OVX

U zákazníků služeb OVX je OVX oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči OVX, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s OVX po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy s OVX. Osobní údaje OVX smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě. Zákazník s tímto souhlasí okamžikem uzavření smlouvy nebo zaplacení služby a je si vědom, že jako subjekt údajů nemůže tento souhlas odvolat.

Účetní doklady

Faktury a další účetní doklady vystavené OVX jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje OVX smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí této doby.

Podklady pro případnou reklamaci

V souladu s § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je OVX povinna uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel OVX zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. OVX je dále oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Provozní a lokalizační údaje

V souladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je OVX povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům, ale vždy za splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
OVX uchovává v souladu se zákonem další provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem – zejména takzvané logy přístupů (například access log, error log, ftp logy, logy e-mailové komunikace a další). Tyto logy obsahují všechny informace o úkonech Zákazníka vůči OVX a/nebo třetím osobám. Vzhledem k obsahu jsou tyto logy poskytnuty pouze na základě žádosti dotčených subjektů a to v souladu se zákonem, případně jen úřadům nebo státním orgánům. OVX nezasahuje do obsahu logů a tyto logy mohou být použité jako důkazy v různých řízeních.
Po uplynutí výše uvedených lhůt pro ukládání logů, OVX příslušné logy smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

Zpracovávání údajů zákazníků služeb OVX se souhlasem pro obchodní účely

U zákazníka služby OVX s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Se souhlasem pro obchodní účely bude OVX od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb OVX a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to zejména formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů (e-mailu), případně telefonicky.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb OVX a následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany OVX pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
Zákazník služby OVX v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro obchodní účely udělit.
U subjektů, které udělily souhlas s oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává OVX s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely oslovení s nabídkou služeb OVX.

Kategorie příjemců osobních údajů

OVX při plnění svých povinností využívá některé odborné a specializované služby třetích stran. V případě, že externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od OVX, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů OVX a nesmí je využít jinak. S každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
OVX v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

OVX zpracovává osobní údaje výhradně v elektronické podobě. Za účelem zpracování má OVX stanovená technicko-organizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů.
OVX a všechny osoby účastnící se na zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Obchodní sdělení zasílaná e-mailem

Z obchodních sdělení zaslaných OVX je vždy zřejmé, že OVX je jejich odesílatelem a je vždy dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení (tato informace je vždy uvedena v textu zprávy a Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu OVX, a to jen do doby než vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů u OVX

Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem (v souladu s těmito Zásadami) prokáže OVX svoji totožnost, má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od OVX potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. Žádost na kopii osobních údajů nebo potvrzení o zpracování osobních údajů lze učinit pouze písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla OVX. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci OVX) si OVX vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude OVX zpracovávat nebo zpracovává. Zákazník OVX má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm OVX zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede OVX bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla OVX. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci OVX) si OVX vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud OVX neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. OVX má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na OVX písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla OVX. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci OVX) si OVX vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla OVX. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci OVX) si OVX vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany OVX v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla OVX. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci OVX) si OVX vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu OVX. V případě, že OVX neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, OVX zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla OVX. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci OVX) si OVX vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit odkliknutím odkazu v obchodním sdělení.
Zpracování údajů z cookies je možné omezit nebo zrušit příslušným nastavením webového prohlížeče.

Právo obrátit se na OVX a právo obrátit se na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů, který se domnívá, že OVX zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na OVX a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu.
Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zveřejnění Zásad a účinnost Zásad

Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách OVX. Jakékoliv úpravy těchto Zásad zde budou rovněž zveřejněny.

Účinnost těchto zásad nabývá platnost 25. 5. 2018.